Vuurkind

Algemene Voorwaarden Vuurkind

 

Algemene voorwaarden Vuurkind

 

Adres voor retouren en correspondentie:

Vuurkind
Westlandseweg 10
2291PG Wateringen
Nederland
E-mail: la***@Vu******.nl

Rekeningnummer:: NL40KNAB0259874698
KVK 76831582
BTW nr. NL003138917B03

Artikel 1 – Definities

 1. Vuurkind, gevestigd te Wateringen, KVK 76831582, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Vuurkind.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Vuurkind zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Vuurkind waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Leven in mijn Vuurkind in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van kracht.

 

Artikel 3 – Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Vuurkind kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld of het gebruikelijke uurtarief van Vuurkind. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zullen op de offerte zijn inbegrepen.
 3. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  Vuurkind behoudt zich het recht voor om prijzen in het geval van vergissingen zoals prijs- en typefouten, te corrigeren.
 4. Het verzenden van een pakket binnen Nederland bedraagt € 3,95.
 5. Met acceptatie van de offerte of de bestelling van een product via de website ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het gehele afgenomen traject of cursus zoals is bepaald in de offerte of in de bestelling via de website. Werkzaamheden die plaatsvinden op basis van het uurtarief worden de verrichte werkzaamheden gefactureerd. Een traject wordt vooraf of in afgesproken termijnen voldaan. Vuurkind is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 6. In uitzondering op het in lid 4 van dit artikel bepaalde, dient voor toegang tot een online cursus of digitaal product de betaling geheel vooraf te zijn voldaan.
 7. Betaling van de bestelde artikelen inclusief verzendkosten geschiedt altijd geheel vooraf.
  Vuurkind biedt de volgende mogelijkheden om te betalen: via iDeal, creditcard, Klarna (achteraf betalen) of vooruitbetaling per overschrijving.
  Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten inclusief verzendkosten.
  In geval van vooruitbetaling per overschrijving, wordt er éénmalig een mail met betaalinformatie verstuurd aan de klant. Mocht er binnen 8 werkdagen nog geen betaling hebben plaatsgevonden, wordt de bestelling geannuleerd.
 8. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn is vermeld.
 9. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 10. Indien de klant in gebreke is of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 11. In geval van liquidatie, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Vuurkind op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 12. Vuurkind heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van deze website te wijzigen. Vuurkind besteedt veel zorg aan de website, doch is niet gebonden in het geval van vergissingen zoals bijvoorbeeld prijs- en typefouten, op de website.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

Vuurkind voert haar opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan Vuurkind geen resultaten garanderen: deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen van de klant.

Doordat enkele diensten van Vuurkind online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van de koper.
De overeenkomst kan door de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst door de koper van het artikel worden ontbonden: zie artikel 12.
Vuurkind behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.
Vuurkind behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet te leveren. Vuurkind zal de koper zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing worden beïnvloed. Vuurkind stelt de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Annulering van een geaccepteerde offerte door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering tot 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in betaling van 50% van de geoffreerde kosten, bij annulering binnen 2 uur voor aanvang van de werkzaamheden is het gehele bedrag zoals overeengekomen in de geaccepteerde offerte verschuldigd.

Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder online trainingen en e-books, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Indien de klant een traject aangaat, is hij verplicht de volledige betaling te voldoen, ook als hij het traject vroegtijdig wil beëindigen.

 

Artikel 8 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Vuurkind gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Vuurkind redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Vuurkind jegens klant opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid schade

 1. Vuurkind is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt en de schade als direct schade is aan te merken.
 2. Vuurkind is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste gegevens.
 3. Klant is eindverantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie aan Vuurkind.
 4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, een online cursus, een digitaal product, of een andere vorm van uitvoering van de overeenkomst.
 5. In het geval dat Vuurkind een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Vuurkind in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 6. Klant vrijwaart Vuurkind tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
 7. Vuurkind kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het stukgaan van producten, Desondanks zal Vuurkind bij het juiste gebruik van het product het gebruik volgens bijsluiter en het opvolgen van de adviezen van de webshop haar best doen om de klant tegemoet te komen door maximaal het aanbieden van een nieuw gelijksoortig product of het aankoopbedrag exclusief verzendkosten terug te storten op rekening van de koper.Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Vuurkind aan klant ter beschikking gestelde materialen, content en advies berusten bij Vuurkind. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in lid 1 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt Vuurkind een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Indien sprake van lid van een actieve online community, kunnen klanten tijdens de online cursus onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook of besloten leeromgeving. De klant verklaart geen spam, reclame of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Vuurkind.
 3. Het staat Vuurkind te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

Artikel 12 – Levering

12.1 Vuurkind spant zich in de gewenste digitale producten zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

12.2 Levering van bestelde niet-digitale artikelen zal na de bevestigingsmail zo spoedig mogelijk plaatsvinden, zo mogelijk binnen 1 à 2 dagen na ontvangst van de betaling. Levering zal echter uiterlijk binnen 14 dagen plaatsvinden. Indien de 14 dagen termijn niet gehaald wordt, zal Vuurkind de koper hier tijdig en uiterlijk binnen 14 dagen na de orderbevestiging over berichten. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Betalingen zullen per ommegaande worden teruggestort.
Indien een artikel, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar is, zal Vuurkind de koper daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen terugstorten.
De bestelde artikelen zullen worden bezorgd op het door de koper aangegeven leveringsadres. Een afwijkend leveringsadres dient opgegeven te worden tijdens de bestelprocedure.
Om tot aflevering van een bestelling over te gaan of om de juistheid van een bestelling te controleren, behoudt Vuurkind zich het recht voor om de koper te benaderen via e-mail, telefoon of per post. Hierdoor kan vertraging ontstaan in de aflevering, welke niet Vuurkind mag worden tegengeworpen.
Vuurkind doet haar uiterste best om de aangeboden artikelen zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en te beschrijven, doch afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijs zijn voorbehouden.

12.3 Artikelen die via de webshop van Vuurkind zijn besteld, kunnen zonder opgaaf van reden worden geruild of geretourneerd, met inachtneming van het onderstaande;
Vanaf het moment dat de bestelling bezorgd is, heeft de koper de artikelen 14 dagen dagen op zicht. Binnen deze termijn mag de koper de artikelen slechts in die mate bekijken, uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het artikel wenst te behouden, tenzij anders vermeld. Indien de koper het artikel wenst te retourneren kan men, middels een retouraanvraag te plaatsen per e-mail, waarin wordt aangeven welk artikel hij wenst te retourneren en/of voor welk artikel hij een andere maat, kleur of geheel ander artikel wenst te ontvangen. Een retouraanvraag kunt u via la***@vu******.nl doorgeven.

Alle handgemaakte producten, zoals Bach Bloesem Remedies, massageoliën en wrijfoliën, kunnen niet worden geretourneerd.

Een artikel dat geruild of geretourneerd wordt moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het artikel dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling teruggestuurd worden aan Vuurkind;
 • het artikel moet ongebruikt en onbeschadigd zijn;
 • de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.

Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet door Vuurkind geaccepteerd.
Het orderbedrag van het retour gezonden artikel zal binnen 14 dagen door Vuurkind worden teruggestort op de bankrekening van de koper.
De verzendkosten van retourzending/ruiling zijn voor rekening van de koper, tenzij er een fout is gemaakt door Vuurkind Indien dit het geval is, zal in geval van retourzending, het aankoopbedrag inclusief verzendkosten, na ontvangst van de geretourneerde artikelen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen op de bankrekening van de koper worden overgemaakt.
Retourzendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd.
Bij een ruil betaalt u uiteraard geen dubbele verzendkosten. Indien u naderhand besluit nogmaals te ruilen, is dat mogelijk, maar rekenen we wel het standaard tarief verzendkosten.

Artikel 13 – Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Vuurkind.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14 – Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vuurkind is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vuurkind en betrokken derden 12 maanden.

 
Deze tekst heeft auteursrecht. Neem contact op via laura@vuurkind.nl voor toestemming.

Scroll naar top
Vragen, tips of advies?